Informacje

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0440/21-00/3879/2021/164
z dnia 05.05.2021 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia
a Karetki Sztumskie Sp. z o.o.

Tytuł Projektu:
„Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego Karetki Sztumskie Sp. z o.o. w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”
(POIS.09.01.00-00-0440/21)

Miejsce realizacji Projektu:
KARETKI SZTUMSKIE Sp. z o.o.
ul. M. Reja 12
82-400 Sztum
województwo: pomorskie
powiat: sztumski
gmina: Sztum

Cele Projektu:
Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

W związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych możliwy jest zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji, który w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych jest niezbędny do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego m.in. zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz dla personelu medycznego, do którego należy pobieranie wymazów z gardła w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie oraz przewożenie ich do laboratoriów lub przewożenie do właściwych szpitali pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Działania te będą miały na celu przede wszystkim walkę z pandemią  „COVID-19”, ale również wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej.

Zakres rzeczowy Projektu:

 1. Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem (1 szt.).
  Ambulans spełniający wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C.
 2. Zakup środków ochrony indywidualnej
  Zakup maseczek jednorazowych (650 szt.).

Wskaźniki Projektu:
Wskaźniki produktu (2021 rok)

 • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 520 000,00 [PLN].
 • Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego – 1 [szt.].
 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 [szt.].
 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 [szt.].
 • Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) – 19 500,00 [PLN].
 • Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej – 650 [szt.].

Źródła finansowania Projektu:

 • Wartość całkowita Projektu – 520 000,00 PLN
 • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 442 000,00 PLN (85,00%)
 • Budżet Państwa – 78 000,00 PLN (15,00%)

Okres realizacji Projektu:
01.03.2021 – 31.12.2021

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizowanego Projektu:
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła łatwe w użyciu narzędzie służące zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.